Πέμπτη, 20 Οκτωβρίου 2016

Συνεχίζει το δύσκολο αλλά παραγωγικό έργο στον τομέα του Περιβάλλοντος ο Αντιπεριφερειάρχης κ. Γιάννης Ταγκαλέγκας

Γνωστοποιείται ότι έχουν διαβιβαστεί και αναρτηθεί στον ισότοπο της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας για δημόσια διαβούλευση οι παρακάτω μελέτες :
·          Αναθεωρημένο Περιφερειακού Σχεδίου Διαχείρισης Αποβλήτων (Πε.Σ.Δ.Α.) της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας
·          Αναθεωρημένο Σχέδιο της Στρατηγικής Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Σ.Μ.Π.Ε.) του Περιφερειακού Σχεδίου Διαχείρισης Αποβλήτων (Πε.Σ.Δ.Α.) της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας
προσκαλείται το ενδιαφερόμενο κοινό να διατυπώσει εγγράφως και σε κάθε περίπτωση επαρκώς τεκμηριωμένα τις απόψεις του μέσα σε προθεσμία τριάντα (30) ημερών από τη δημοσίευση της ανακοίνωσης αυτής,  δηλ. μέχρι τις 12-11-2016 προς:
·          το Περιφερειακό Συμβούλιο Στερεάς Ελλάδας – Επιτροπή Περιβάλλοντος και Ανάπτυξης (ταχ. διεύθυνση: Λ. Καλυβίων 2 – 35132 Λαμία dpehos@pste.gov.gr )
·          τη Δ/νση Περιβαλλοντικής Αδειοδότησης Υπουργείου Παραγωγικής Ανασυγκρότησης Περιβάλλοντος και Ενέργειας (ταχ. διεύθυνση Λ. Αλεξάνδρας 11, 11473 Αθήναsec.dipa@prv.ypeka.gr )
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ενημερώνονται: στο διαδικτυακό τόπο όπου της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας στον παρακάτω ηλεκτρονικό σύνδεσμο :

Ο ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ

ΙΩΑΝΝΗΣ Δ. ΤΑΓΚΑΛΕΓΚΑΣ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

www.endelfoisonline.gr