Κυριακή, 30 Οκτωβρίου 2016

Έχουμε Δημοτικό Συμβούλιο...

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 13ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΤΟΥΣ 2016

Σας προσκαλούμε σε συνεδρίαση που θα γίνει στο Δημοτικό Κατάστημα  Ορχομενού στις  31 Οκτωβρίου   2016  ημέρα  Δευτέρα  και ώρα  6.30 μ.μ. σύμφωνα με  τις διατάξεις του άρθρου  67 του Ν. 3852/2010,  «Νέα Αρχιτεκτονική της  Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης  Διοίκησης – Πρόγραμμα  Καλλικράτης για  συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα:


 Θέμα 1ο: Εξέταση αιτήματος κ. Παπαλάμπρου Δημητρίου , κατοίκου Ορχομενού. 
( Εισηγητής Ιωάννης Νταβαλούμης, Αντιδήμαρχος:)

 Θέμα 2ο: Έγκριση της υπ΄αρίθμ. 199/2016 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής για τροποποίηση προϋπολογισμού  και  του επιχειρησιακού προγράμματος.  
( Εισηγητής: κ. Γεώργιος Κανέλλης , λογιστής του Δήμου )

 Θέμα 3ο: Έγκριση της υπ΄αρίθμ. 216/2016 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής για τροποποίηση προϋπολογισμού  και του επιχειρησιακού προγράμματος.  
( Εισηγητής: κ. Γεώργιος Κανέλλης , λογιστής του Δήμου )

 Θέμα 4ο: Έγκριση της υπ΄αρίθμ. 217/2016 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής για έκθεση αποτελεσμάτων εκτέλεσης  Γ’ Τριμήνου προϋπολογισμού έτους 2016.  
( Εισηγητής: κ. Γεώργιος Κανέλλης , λογιστής του Δήμου )

 Θέμα 5ο: Αποδοχή πιστώσεων ποσού 44.070,00 ευρώ ,  8η -9η - 10η  κατανομή για κάλυψη δαπανών για έργα και επενδυτικές δραστηριότητες έτους 2016 και κατανομή αυτών.
( Εισηγητής: κ. Γεώργιος Κανέλλης , λογιστής του Δήμου )

 Θέμα 60: Λήψη απόφασης για εισήγηση στον οικείο Περιφερειάρχη τον αριθμό των αδειών υπαίθριου εμπορίου -  στάσιμου και πλανόδιου-  ανά Τοπική ή Δημοτική Κοινότητα στον Δήμο μας για το έτος 2017. 
( Εισηγητής: κ. Ευθύμιος Φεργαδιώτης , Αρμόδιος Αντιδήμαρχος)  

Θέμα 7ο:
  Έγκριση του 2ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών του έργου : «ΕΠΙΣΤΡΩΣΗ ΓΗΠΕΔΟΥ  Τ.Κ. ΚΑΣΤΡΟΥ  ΜΕ ΣΥΝΘΕΤΙΚΟ ΧΛΟΟΤΑΠΗΤΑ» , με ανάδοχο τον κ. Ι. ΓΚΑΖΙΑΝΝΗ.
( Εισηγητής: Ιωάννης Νταβαλούμης, Αντιδήμαρχος)

 Θέμα 8ο: Έγκριση του 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα εργασιών (Α.Π.Ε.) του έργου: « Αποψίλωση – αποκλάδευση – υλοτόμηση κλπ εργασίες πρασίνου στον ποταμό μέλανα-θέση Πηγές Χαρίτων».
( Εισηγητής: Ιωάννης Νταβαλούμης, Αντιδήμαρχος)

 Θέμα 9ο: Έγκριση του 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα εργασιών (Α.Π.Ε.) του έργου: « Περιβαλλοντική Βελτίωση Παλαιάς Kοίτης του Βοιωτικού Κηφισού στη Θέση «Πέτρινα».
( Εισηγητής: Ιωάννης Νταβαλούμης, Αντιδήμαρχος)

 Θέμα10ο: Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου: « Αντικατάσταση – Κατασκευή εξωτερικών και εσωτερικών δικτύων ύδρευσης , κατασκευή αντλιοστασίων και δεξαμενών Δήμου Ορχομενού». 
( Εισηγητής: Ιωάννης Νταβαλούμης, Αντιδήμαρχος)

 Θέμα 11ο: Λήψη απόφασης για έγκριση εισηγήσεων σχετικά  με λανθασμένες εγγραφές ως προς τη φορολογητέα ύλη στους οριστικούς βεβαιωτικούς καταλόγους κατόπιν συνεδρίασης  της Επιτροπής Επίλυσης Φορολογικών Διαφορών.
( Εισηγητής: κ. Κόκκινος Ιωάννης , Πρόεδρος της ΕΕΦΔ)  

 Θέμα 12ο: Λήψη απόφασης για συμμετοχή του Δήμου μας  στην ιδρυτική πράξη  του Δικτύου   για την Ολοκληρωμένη Διαχείριση των Παράκτιων Ζωνών και Νήσων  της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, με την επωνυμία « ΔΙΚΤΥΟ ΠΑΡΑΚΤΙΟΝ – PARACTION».
( Εισηγητής : Λουκάς Υπερήφανος , Δήμαρχος)

Ο Πρόεδρος
ΛΑΜΠΡΟΣ  ΑΡΙΣΤ.  ΡΟΔΗΣΔεν υπάρχουν σχόλια:

www.endelfoisonline.gr